Moje konto

settings

Koszyk  

Brak produktów

0,00€ Dostawa
0,00€ Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Waluta : €Formularz - wypożyczenia sprzętu

Wypożycz urządzenie

 

Warunki wydania urządzeń do testów

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy firmą TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.,  z siedzibą w Gliwicach ul. Łabędzka 9 - 9A,   

NIP: 6312631825 zwaną w dalszej części umowy Wydającym,

a firmą NAZWA FIRMY reprezentowaną przez  IMIĘ I NAZWISKO, z siedzibą w MIEJSCOWOŚĆ, ul.  ULICA I NUMER   NIP: NUMER NIP zwaną w dalszej części umowy Odbierającym.

2. Przedmiotem umowy jest udostępnienie:

1) Nazwa produktu szt. 1 stanowiącego własność Wydającego.

3. Wydający oświadcza, iż przekazuje urządzenia sprawne technicznie, nadające się do zainstalowania i wykorzystania. Jeśli Odbierający po otrzymaniu wydanego urządzenia/urządzeń stwierdzi jakąkolwiek wadę, jest zobligowany niezwłocznie poinformować o tym Wydającego w formie pisemnej (fax, e-mail) w ciągu jednego dnia roboczego. Brak informacji o uszkodzeniach lub nieprawidłowej pracy urządzeń rozumiany będzie, iż urządzenie/urządzenia są w pełni sprawne technicznie.

4. Firma, której wydano urządzenie/urządzenia do testów zobowiązuje się do należytego wykorzystania w/w urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i zastosowaniem.

5. Firma, której wydano urządzenie/urządzenia do testów zobowiązuje się do oddania w/w urządzeń sprawnych technicznie ze wszystkimi elementami dostarczonymi wraz z urządzeniem, łącznie z dokumentacją techniczną. Jeżeli Wydający po sprawdzeniu oddanego urządzenia uzna, iż oddane urządzenie nie jest sprawne technicznie lub brakuje jakiegoś elementu z przyczyn leżących po stronie Odbierającego, wówczas obciąży Odbierającego kwotą, wynikającą z aktualnej wartości w/w urządzenia, wystawiając mu fakturę VAT bez podpisu odbiorcy wysyłając mu jednocześnie wspomniane urządzenie, firmą kurierską na jego koszt.

6. Odbierający urządzenie do testów, przejmuje należności wynikające z dostarczenia urządzeń firmą kurierską w obydwie strony (tj. do wypożyczającego i z powrotem do Tekniska Polska Sp. z o. o.). (KWOTA) PLN

7. Odbierający jest zobowiązany do odesłania w/w urządzenia na koszt Wydającego firmą kurierską FedEx nr klienta 501435974, przesyłki dostarczane innymi firmami spedycyjnymi nie będą przyjmowane.

8. Strony ustalają, iż urządzenie zostaje udostępnione w dniu: Data Wydania i oddane nie później niż w dniu Data Zwrotu.

9. Niezwrócenie udostępnionych urządzeń w w/w terminie, zgodnie z warunkami umowy, skutkuje wystawieniem faktury VAT bez podpisu odbiorcy, zgodnie z aktualną ceną danego produktu, według cennika dystrybutora.

Drukuj wzór umowy