Koszyk  

Brak produktów

0,00€ Dostawa
0,00€ Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CONELPOLSKA.PL

 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
  a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności sprzedaży urządzeń firmy Conel s.r.o. i akcesoriów  w ramach sklepu internetowego www.conelpolska.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny jest pod adresem www.conelpolska.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. Pełna nazwa sklepu to:
 6. Tekniska - Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych SP. z o. o. ul. Łabędzka 9-9A, 44-121 Gliwice NIP: 6312631825 , REGON: 241922862;
 7. Rejestracja- rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.conelpolska.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności oraz przekazaniem kopii dokumentów firmy, jeśli firma ubiega się
  o odroczoną płatność;
 8. Konto - dostępne po rejestracji i podaniu wymaganych danych oraz po zalogowaniu się. Każdy użytkownik dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym zobowiązany jest do rejestracji oraz składanie zamówień tylko i wyłącznie poprzez swoje konto,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz rodzaj dostawy Towaru.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego;
  5. zasady składania reklamacji oraz zwrotów za zakupione Towar;
  6. specyfikację kosztów przesyłki oraz dane współpracujących firm kurierskich.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna);
  2. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
  3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.conelpolska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Celem działania sklepu internetowego www.conelpolska.pl jest sprzedaż urządzeń i oprogramowania firmy B&B Smartworx powerd by Advantech

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.conelpolska.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym Polityki prywatności, Polityki cenowej i cennika transportu, szczegółowych regulaminów promocji oraz oświadczeniem, iż osoba korzystająca ze sklepu internetowego posiada ważne umocowanie do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 5. Klient podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną
  z późniejszym zmianami.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje m prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu,
  a w szczególności, gdy Klient: dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.
 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,  zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
   z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  6. W celu usunięcia Swojego konta Użytkownik powinien wysłać na adres mailowy sklepu : sklep@conelpolska.pl wiadomość, informującą Sklep o chęci usunięcia Swojego konta. Użytkownik może również skorzystać z opcji "Usuń konto" dostępnej w zakładce " Moje konto", które przekieruje go do formularza kontaktowego, lub użyć bezpośrednio formularza kontaktowego w zakładce "Kontakt", wybierając przy tym odpowiedni temat wiadomości- dostępny po zalogowaniu.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.conelpolska.pl, dokonać wyboru rodzaju i ilości urządzeń lub oprogramowania.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta następuje poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych osobowych oraz zmiany wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.conelpolska.pl jest podanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia oraz dokonanie Rejestracji lub w przypadku gdy Klient posiada już konto Zalogowanie się.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.conelpolska.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. specyfikacji zamówionych produktów,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. przybliżonego czasu dostawy,
  6. ewentualnych rabatów,
  7. danych do zapłaty.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zatwierdzenie wyświetlonego podsumowania, naciskając przycisk „Potwierdź zamówienie”.
 8. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę upoważnioną.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
  1. towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  2. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;
  3. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  4. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 11. W przypadku jeśli Kupujący wpłacił już na rachunek Sprzedającego środki zostaną one zwrócone 10 od daty odmowy przyjęcia zamówienia.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 14. Zamówienie przekazywane jest do realizacji w ciągu 3 dni od momentu wpływu należności tytułem opłaty za zamówienie oraz kosztów dostawy na konto Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o. o. podane podczas składania zamówienia.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.W przypadku jeśli Kupujący wpłacił już na rachunek Sprzedającego środki zostaną one zwrócone 10 od daty odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  za pośrednictwem polskiej firmy kurierskiej „FedEx” pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Klient ma możliwość podania adresu do faktury innego niż adres do dostawy.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywać się może transportem własnym w przypadku odbioru osobistego lub przesyłką kurierską. Szczegółowe dane dotyczące kosztów dostawy podane zostaną podczas składania zamówienia.
 3. Kurier w imieniu Sprzedającego upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności wynikających z Ustawy, w tym do żądania okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości, Klient wyraża zgodę na odmowę wydania towaru.
 4. Koszt transportu zawiera cenę dowozu i opakowania/kartonu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar   faktury VAT.

 

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w EUR i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
  (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma obowiązek wpłacić całą należność wynikającą z zamówienia na podany numer rachunku w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.conelpolska.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru warunków dostawy towarów.

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sklepu.
 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru pod wskazany adres.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o. o., 44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 9-9A
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany ponownie w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@conelpolska.pl.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o terminie kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji.
 5. Sklep nie jest producentem towarów.
 6. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym
  i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu innych zabezpieczeń, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń
  i zgodności towaru z zamówieniem.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o. o., 44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 9-9A lub mailowo pod adres sklep@conelpolska.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, pełen opis nieprawidłowości.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Ochrona danych osobowych

 1. W czasie korzystania z witryny www.conelpolska.pl. Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator Danych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie prowadzimy sklepu internetowego a tworzymy tylko zestawienia, które dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów www i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Dane nie są profilowane.
 5. Jednocześnie przypominamy, że Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem klienta, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.conelpolska.pl jednak nie wpływają one na trwające już transakcje zawarte przed wprowadzeniem i opublikowaniem zmian.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Prawa autorskie do Regulaminu Sklepu internetowego www.conelpolska.pl należą do Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o. o. .